Västra kretsen

Årsmöte Dataföreningen i Sverige - Västra Kretsen

Sigma

Välkommen på Västra kretsens föreningsstämma!

Tisdagen den 21 mars 2017 är det dags för årsmötet i Sigmas lokaler på Lindholmspiren 9

Årets gästtalare är Staffan Truve och vi har även med oss Christer Berg, ordförande i Dataföreningen Sverige.

Program

17:00-17:30 Samling med registrering och mingelfika.

17:30 Christer Berg, ordförande i Dataföreningen Sverige informerar om vad som händer inom Dataföreningen.

17:45 Staffan Truvé, Recorded Future - Att förstå världen med Data Science

18:30 Årsmötesförhandlingar

Middag på hotell Radison Blue ca kl 19.15

Årsmöteshandlingar hittar du här.

Kvällens gästtalare,  Staffan Truvé är forskningschef på och en av grundarna av Recorded Future, ett företag som baserat på ständigt ökande datamängder, bättre algoritmer och snabbare datorer levererar tjänster där vi både kan förstå vad som händer idag och förutsäga vad som händer i morgon. Staffan har tillbringat de senaste 20 åren i gränslandet mellan forskning och industri och varit med och startat mer än tio forskningsbaserade företag.

Staffan är civilingenjör från Chalmers, civilekonom från Göteborgs Universitet och har doktorerat i datavetenskap på Chalmers, samt forskat vid MIT. Han är ordförande för Interactive Institute Swedish ICT och är medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Christer kommer att berätta om vad som komma skall inom föreningen, vilka utmaningar vi står inför och var vi befinner oss i förändringsarbetet.

Agenda för ordinarie Föreningsstämma

1. Val av ordförande för Föreningsstämman

2. Val av sekreterare för Föreningsstämman

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av två justerare

5. Frågan om stadgeenlig kallelse till Föreningsstämman

6. Fastställande av röstlängd

7. Styrelsens förvaltningsberättelse

8. Revisorernas rapport

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet

10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget

12. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter

13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

16. Val av valberedning samt sammankallande för denna

17. Val av Fullmäktige att representera kretsen vid Riksföreningens Föreningsstämma

18. Val av ledamot i Riksföreningens valberedning

19. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner

20. Övriga ärenden

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-03-21
17:00 till 21:00

Göteborg, Lindholmspiren 9, Sigmahuset, Entreplanet

Digital Data Analys - om dina spår på Internet

HÖST KICK-OFF 2018

Årsmöte Västra Kretsen

"Things That Keep Us Busy - The Elements of Interaction"

Höstens kick off & extra föreningsstämma

Årsmöte Dataföreningen i Sverige - Västra Kretsen

Västra kretsens Kick off 2016!