Årsmöte 2018

Södras ordförandeklubba 
Vi ses på årsstämman den 14 mars, kl 17:45 till 20:00, på Baltzarsgatan 18 i Malmö.
För att ha tillräckligt med tilltugg, anmäl dig härnedan. Väl mött!
Till handlingar inför stämman. (Man måste vara inloggad och gått med i gruppen "Södra" för att se dokumenten.)

Dagordnig:

1. Val av ordförande för Föreningsstämman

2. Val av sekreterare för Föreningsstämman

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av två justerare

5. Frågan om stadgeenlig kallelse till Föreningsstämman

6. Fastställande av röstlängd

7. Styrelsens förvaltningsberättelse

8. Revisorernas rapport

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet

10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget

12. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter

13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

16. Val av valberedning samt sammankallande för denna

17. Val av Fullmäktige att representera kretsen vid Riksföreningens Föreningsstämma

18. Val av ledamot i Riksföreningens valberedning

19. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner

20. Övriga ärenden 

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-03-14
17:45 till 20:00

Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö

Årsmöte DF Sverige Södra kreten 2019

Hur medarbetare förhåller sig till företagets säkerhetspolicy

Studiebesök på GeoSignage

Medlemskväll Södra

Vinprovning, södra kretsen

LinkedIn i Lomma, Södra

Årsstämma i Södra kretsen 2017

Aktivitetsråd december 2016

Förändringar i personuppgiftslagstiftningen

Aktivitetsråd oktober 2016

Aktivitetsråd Södra

Hur gör man en lyckad beställning av ett IT-projekt?

LinkedIn av LinkedIn - 30 november