Kallelse till föreningsstämma 2018

Välkommen till Dataföreningen i Sveriges föreningsstämma för räkenskapsåret 2017. Föreningsstämman äger rum den 20 april 2018 kl. 10:00-13:00 på F7, Fleminggatan 7 i Stockholm. Vi börjar med registrering från 09.30.

AGENDA
Vid årsstämman kommer nedanstående huvudfrågor behandlas:

 1. Val av ordförande för Föreningsstämman
 2. Val av sekreterare för Föreningsstämman
 3. Godkännande av dagordningen
 4.  Val av två justerare
 5. Frågan om stadgeenlig kallelse till Föreningsstämman
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas rapport
 9. Fastställande av resultat‐ och balansräkningar samt disposition av resultatet
 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Val av Riksföreningens ordförande och fastställande av styrelseledamöter
 13.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Fastställande av arvoden till ordföranden, styrelseledamöter och revisorer
 15. Val av ordförande i Riksföreningens valberedning
 16. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 17. Övriga ärenden

UNDERLAG INFÖR STÄMMAN

Årsbokslut
Revisorernas rapport
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018
Valberedningens förslag 2018

(dokumentation publiceras inom kort)


MOTIONER OCH PROPOSITIONER

Namnbytet skjuts på framtiden
Sammanslagning av riksföreningen och DF Infra AB
Finansiering av GDPR-anpassning

(dokumentation publiceras inom kort)

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2018-04-20
10:00 till 13:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Föreningsstämma Dataföreningen i Sverige 2019

Kallelse till extrastämma i Dataföreningen

Kallelse till föreningsstämma 2018

Dataföreningens föreningsstämma 2017