Föreningsstämma Dataföreningen i Sverige 2019

Välkommen till Dataföreningen i Sveriges föreningsstämma för räkenskapsåret 2018.

Föreningsstämman äger rum den 12 april 2019 på F7, Fleminggatan 7 i Stockholm. Vi börjar med registrering från kl 09:00 innan programmet inleds kl 10:00.

Agenda

Vid årsstämman kommer nedanstående huvudfrågor behandlas:

1. Val av ordförande för Föreningsstämman
2. Val av sekreterare för Föreningsstämman
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justerare
5. Frågan om stadgeenlig kallelse till Föreningsstämman
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Revisorernas rapport
9. Fastställande av resultat‐ och balansräkningar samt disposition av resultatet
10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Val av Riksföreningens ordförande och fastställande av styrelseledamöter
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden till ordföranden, styrelseledamöter och revisorer
15. Val av ordförande i Riksföreningens valberedning
16. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
17. Övriga ärenden

Underlag inför stämman

På den här sidan hittar du stämmohandlingarna.

 

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2019-04-12
10:00 till 13:00

F7 möten & konferens, Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm

Föreningsstämma Dataföreningen i Sverige 2019

Kallelse till extrastämma i Dataföreningen

Kallelse till föreningsstämma 2018

Dataföreningens föreningsstämma 2017