Dataföreningens föreningsstämma 2017

Välkommen till Dataföreningen i Sveriges föreningsstämma för räkenskapsåret 2016. Föreningsstämman äger rum den 24 april 2017 på F7, Fleminggatan 7 i Stockholm. Vi börjar med registrering från 13.00 innan programmet inleds kl 13.30.

Agenda

Vid årsstämman kommer nedanstående huvudfrågor behandlas:

1. Val av ordförande för Föreningsstämman
2. Val av sekreterare för Föreningsstämman
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justerare
5. Frågan om stadgeenlig kallelse till Föreningsstämman
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Revisorernas rapport
9. Fastställande av resultat‐ och balansräkningar samt disposition av resultatet
10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Val av Riksföreningens ordförande och fastställande av styrelseledamöter
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden till ordföranden, styrelseledamöter och revisorer
15. Val av ordförande i Riksföreningens valberedning
16. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
17. Övriga ärenden

Underlag inför stämman

PDF iconÅrsbokslut.pdf

Revisorernas rapport

Verksamhetsplan 2017

PDF iconValberedningens förslag 2017.pdf

Motioner och propositioner

PDF iconErsättningsmodell vid nätverksarrangemang.pdf

PDF iconVideoutrustning.pdf

PDF iconVirtuella möten.pdf

PDF iconStyrelsens svar på motioner.pdf

PDF iconStyrelsens propositioner.pdf

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-04-24
13:00 till 17:00

F7, Fleminggatan 7, Stockholm

Dataföreningens föreningsstämma 2017