Årsstämma i Södra kretsen 2017

Alla medlemmar hälsas välkomna till Årsstämman. 

Kom ihåg att anmäla dig så att du blir bjuden på mat på minglet efteråt!

Handlingar och föregående årsstämmoprotokoll, klicka här.

Kallelse till ordinarie Årsstämma 2017 Dataföreningen Södra kretsen

Onsdagen den 15 mars, kl 17.00 på Foo Café, MEC, Stora Varvsgatan 6 (vid SVT), Malmö

 1. Val av ordförande för Föreningsstämman
 2. Val av sekreterare för Föreningsstämman
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två justerare
 5. Frågan om stadgeenlig kallelse till Föreningsstämman
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas rapport
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet
 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Fastställande av totala antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 16. Val av valberedning samt sammankallande för denna
 17. Val av Fullmäktige att representera kretsen vid Riksföreningens Föreningsstämma
 18. Val av ledamot i Riksföreningens valberedning
 19. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 20. Övriga ärenden 

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2017-03-15
17:00 till 19:00

Stora Varvsgatan 6 A

Årsmöte DF Sverige Södra kreten 2019

Hur medarbetare förhåller sig till företagets säkerhetspolicy

Studiebesök på GeoSignage

Medlemskväll Södra

Vinprovning, södra kretsen

LinkedIn i Lomma, Södra

Årsstämma i Södra kretsen 2017

Aktivitetsråd december 2016

Förändringar i personuppgiftslagstiftningen

Aktivitetsråd oktober 2016

Aktivitetsråd Södra

Hur gör man en lyckad beställning av ett IT-projekt?

LinkedIn av LinkedIn - 30 november