Nätverksmöte Inköpseffektivisering 16 november

Värd: Helena Bäfverfeldt, RPS

Tema: E-hantering från anskaffning till fakturering.

Agenda:14 - 17

1.Presentation av Polisens inköp och pågående arbete med anpassning efter ESV:s krav på elektroniska beställningar.  Helena Bäfverfeldt tillsammans med inköpssamordnare Malin Asklund

2. Kort redovisning från samtliga om er hantering av elektroniska beställningar och eventuella anpassningar med anledning av kraven från Ekonomistyrningsverket.

- Finns en definierad process hos er för inköp från beställning till betalning?
(Ta gärna med en processkarta om sådan finns)
- Vilket systemstöd används?
- För dig som arbetar på statlig myndighet:
Kommer system att införas, bytas eller förändras med anledning av kraven från ESV?

 
För dig som arbetar på kommun eller landsting:
Kommer system att att införas, bytas eller förändras,  med anledning av några krav?
- Används automatiska kontroller och i så fall vilka? (ex automatisk matchning mellan beställning och faktura.
-Har ni erfarenhetsutbyte med någon? Isåfall med vem.

 
3. Fortsättning nätverket 2011 -
Återkoppling, Förslag nya ämnen, Datum
 
 
Efter 17.  För dig som har möjlighet, DFS bjuder på mat och dryck. Vi är kvar hos RPS och får möjlighet att fortsätta våra intressanta diskussioner.
 
 

Välkommen!

Genom att anmäla dig till en aktivitet inom Dataföreningen godkänner du hur föreningens verksamheter behandlar dina personuppgifter.

Eventet äger rum den

2010-11-16 (Hela dagen)

Överprövningar av offentlig upphandling

Kravställning med fokus på IT-system

Uppföljning av leverantörer

Nya sätt att välja och utvärdera leverantörer

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ur ett upphandlingsperspektiv

Nätverksmöte: Preliminärt tema hållbarhet

Hur utvärderar man användbarhet vid köp och upphandling av IT-system?

Uppstartsmöte för nytt betalnätverk - IEFF Inköpseffektivisering

Dags för nätverket inköpseffektivisering att ses igen

Hur har Institutionsstyrelsen upphandlat Kommunikation av Tjänst med hjälp av ramavtalet.

Nätverksmöte IEEF

Nätverksmöte Inköpseffektivisering 16 november

Möte IEFF, Tema: Outsourcing IT 9 mars

Nätverksträff Inköpseffektivisering

Konsultupphandlingar, Processer kring förnyad konkurrensutsättning

IEFF-möte på Kammarkollegiet

Tema multifunktionsprintrar

Tema: Utvärderingsmodell vid upphandling IT offentlig sektor

Leverantörskontroll och uppföljning - i praktiken. IEFF hos RPS

Möte IEFF-nätverket - Jämförelse licensavtal

Möte IEFF-nätverket Kammarkollegiets nya ramavtal AV hjälpmedel

Möte i IEFF-nätverket om elektronisk upphandling

SL:s kravhantering runt informationssäkerhet vid anskaffning av IT-tjänster

Inköpseffektivisering: TEMA SPEND

Inköpseffektivisering: Tema förnyad konkurrensupphandling

Hur arbeta man med SUA?

Tema leverantörsstyrning - hos Pensionsmyndigheten

Förhandlat förfarande - INKÖPSEFFEKTIVISERINGSNÄTVERKET

Standardavtal och standardvillkor - hur kan de användas mer effektivt i våra avtal.

Förnyad konkurrensutsättning

IEEF-nätverksmöte specialistnätverk

Nätverksträff hos Skatteverket